Wedstrijdreglement Facebook Live emoji-quiz

1.Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door UNLEASHED nv (hierna “Mobile Vikings” genoemd) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Kempische Steenweg 309 bus 1, 3500 Hasselt.

2.Periode

De wedstrijd loopt via  Facebook op vrijdag 20 januari 2017. De uren waarop er kan deelgenomen worden is om 9u, 12u en 17u. Op dezelfde dag nog zullen de winnaars weten of ze al dan niet een powerbank gewonnen hebben. 
Meer details met betrekking tot het verloop van de wedstrijd worden vermeld in punt 5.


3.Wie kan deelnemen ?

De wedstrijd staat open voor alle personen vanaf 18 jaar die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van:

- personeelsleden en medewerkers van Mobile Vikings en met haar gelieerde vennootschappen;

- hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;

- elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

Iedere persoon kan meerdere pogingen doen om het juiste spreekwoord te raden, maar er kan tijdens de hele periode dat de wedstrijd loopt per persoon maar 1 maal een powerbank gewonnen worden.

Mobile Vikings kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.  

4.De prijs

De prijs bestaat uit een powerbank van Mobile Vikings (5000 mAH). Deze powerbank zal worden opgestuurd in de 3e week van 2017 (vanaf 23 januari 2017). Er zijn in totaal 15 powerbanks die uitgedeeld zullen worden, 3 keer 5.

Met betrekking tot de prijs gelden de algemene voorwaarden van Mundogifts te vinden via volgende link http://www.mundogifts.be/algemene-voorwaarden.

Mobile Vikings maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Mobile Vikings kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.    

Indien een prijs verstuurd wordt, kan Mobile Vikings niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan Mobile Vikings eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden of publiek te koop worden aangeboden (vb.e-bay).

5.Verloop van de wedstrijd

Op vrijdag 20 januari 2017 om 9u, 12u en 17u zal er een Facebook Live quiz georganiseerd worden. Er zullen combinaties van emoticons worden getoond en deze zullen een spreekwoord voorstellen. De deelnemers kunnen live hun antwoord in de live-chat plaatsen.

De eerste 5 personen die per bovenvermeld tijdstip het spreekwoord correct neerschrijven zijn de winnaar van een powerbank. We bepalen de winnaar op basis van de real-time reacties die Facebook ons doorgeeft.
Hun naam zal genoteerd worden en zij zullen achteraf via Facebook Messenger gecontacteerd worden, zodat zij als winnaar hun adres kunnen doorgeven. Het opsturen zal gebeuren in de week erna, vanaf maandag 23 januari 2017.


6.Algemene bepalingen

- Facebook ondersteunt of voert geen promotie rond deze wedstrijd en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt wedstrijd en organisatoren.

- Mobile Vikings kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Mobile Vikings ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Mobile Vikings kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Mobile Vikings zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Mobile Vikings.

- Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. Mobile Vikings kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden met uitzondering van wat in punt 5 wordt vermeld.

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

- Mobile Vikings kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.spring even binnen

  • Heb je een probleem met je toestel of ben je in de buurt? Onze openingsuren vind je hiernaast.

  • Adres:
  • Corda Campus,
    Kempische Steenweg 309 bus 1
    3500 Hasselt, België

  • Gedetailleerde routebeschrijving

bel ons

1976
(gratis, alleen voor Mobile Vikings simkaarten)

078 353 033
(lokaal tarief)

Openingsuren
Maandag tot vrijdag
08:30 - 12:00
12:30 - 17:00

Stel je vraag